sreda, 8. september 2010

Zakaj morajo managerji poznati zunanje izvajanje IKT storitev?

Zunanje izvajanje storitev je razširjena oblika sodelovanja dveh ali več partnerjev. Gre za povezavo pravnih subjektov, ki sta med seboj odvisna za svoje osnovno delovanje. Tako se zunanje izvajanje storitev ukvarja s poslovnimi izzivi in ne s tehnologijami.

Vsako uspešno podjetje mora imeti cilj in začrtano pot do uspeha. Enačimo lahko s potjo ladje, kjer moramo vedeti, kam želimo priti in pot. S tem lahko merimo odmike od želene smeri in tako ustrezno popravljamo smer.

Zaradi večanja kompleksnosti in stroškov informacijsko komunikacijskih (v nadaljevanju IKT) storitev se podjetja odločajo tudi za zunanje izvajanje tovrstnih sistemov oz. storitev. Seveda pri tem obstajajo določena tveganja, ki jih v procesu odločanja moramo upoštevati pri vseh partnerjih. Enostavne metode za odločitev ni, ampak je potrebno upoštevati različne dejavnike. Zato v Avtenti.si obravnavamo vsak primer posebej, razen za storitve, ki so infrastrukturnega značaja in ne posegajo v spremembo osnovnih procesov.

Zunanje izvajanje IKT storitev prehaja iz tehnološkega nivoja (ang. Information Tecgnology Outsourcing - ITO) na zunanje izvajanje poslovnih procesov (ang. Business Process Outsourcing - BPO) in v zunanje izvajanje celotnih procesov znanja (ang. Knowledge Process Outsourcing - KPO). S tem se tudi odločanje seli iz tehnološkega na vodstveni nivo.

IKT sistemi so postali kritični dejavnik uspešnosti poslovanja in tako posledice izpada delovanja naraščajo s kompleksnostjo sistemov. Z zunanjim izvajanjem zmanjšamo vpliv izpadov in s tem kompleksnost sistemov. Osredotočimo se na proces in storitev, zunanji izvajalec pa na tehnologijo zagotavljanja storitve. Vendar pa je IKT premalokrat ključna točka na dnevnih redih vodstev podjetij. Poleg obvladovanja stroškov, odnosov z lastniki in učinkovitostjo izvajanja obstoječih aktivnosti bi morala vodstva redno obravnavati poslovne izzive IKT sistemov za doseganje konkurenčnih prednosti. IKT kot generator stroškov mora preiti v vlogo dodajanja vrednosti. Investicije v IKT pa mora vodstvo obravnavati enako kot ostale investicije s pričakovano povrnitvijo investicije. Vrednost IKT mora biti merjena z oprijemljivimi ključnimi indikatorji delovanja. Le dobro definirane in uravnotežene koristi bodo uvrstile zunanje izvajanje IKT na dnevni red vodstev podjetij. S tem se bo zanimanje za zunanje izvajanje zagotovo povečalo.

Zunanje izvajanje storitev vpliva tudi na stroškovno učinkovitost. S prerazporeditvijo stroškov lahko podjetja preidejo na učinkovit poslovni model z nizkimi fiksnimi stroški na račun povečanja obratovalnih stroškov. To je še posebej pomembno za okolja, kjer je potrebna hitra prilagodljivost spremembam in za organizacije, ki rastejo.

Kako vemo ali smo z zunanjem izvajanjem pridobili? Zagotovo z merjenjem, saj le kar merimo, lahko analiziramo. V tradicionalni, funkcijski organiziranosti se vse preveč posvečamo ciljem, ki so povezani s funkcijsko omejitvijo in manj s poslanstvom in strategijo podjetja. Še vedno premalo gledamo, kaj je tisto, kar stranki pomeni toliko, da ne gre k našemu konkurentu in da se zadovoljstvo celo povečuje. Zato v Avtenti.si že v fazi analize pred prehodom na zunanje izvajanje upoštevamo kritične dejavnike uspešnega izvajanja IKT storitev, ki jih ovrednotimo skupaj s potencialnimi naročniki.

Ključni dejavniki uspeha, ki jih ovrednotimo in spremljamo v podjetju Avtenta.si z našimi partnerji:
  • Razumevanje poslanstva in ciljev podjetja, strategija in plan podjetja
  • Izbira ponudnika
  • Podpora in vpletenost vodstva
  • Upravljanje odnosov
  • Storitve in obseg zunanjega izvajanja
  • Pogodbeni odnos
  • Komuniciranje
  • Kadri
  • Tehnološki dejavniki
  • Finančna upravičenost

Za večino sprememb je najbolj pomembna sprememba miselnosti in tako ostajamo ljudje kritičen člen pri uspešnosti uvajanja sprememb. Ne glede na teorijo, primere dobrih praks, orodja, metode, je sprememba miselnosti najtežji del naloge. Miselnost najlažje spremenimo, če smo v drugačno prisiljeni ali pa motivirani.
Podjetje Avtenta.si namenja velik del investicij v poslovna znanja, razumevanje poslovnih modelov in vplivov izvajanja procesov na poslovanje podjetij. Osnovne dejavnosti prepuščamo našim strankam, mi pa se osredotočamo na učinkovito podporo poslovanju.

Ni komentarjev:

Objavite komentar